LOCAL-TV.NET - Freude am Lesen http://www.local-tv.org/news/taxonomy/term/5985/0 Freude am Lesen en Christiani Wetter http://www.local-tv.org/news/christiani-wetter <div class="field field-type-filefield field-field-image-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_image_prispevok" width="120" height="90" alt="" src="http://www.local-tv.org/news/sites/default/files/video-thumb-for-20031-1.jpg?1" /> </div> </div> </div> <p>"Unvermeidbare Dinge"</p> <div class="field field-type-filefield field-field-video-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div id='video-plain' style="width:640px; height:384px;" class="flowplayer"></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-displayvideotext"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Don't display Video Text </div> </div> </div> http://www.local-tv.org/news/christiani-wetter#comments Freude am Lesen Sport Sonstiges Mon, 29 Oct 2018 14:03:00 +0000 1fl 7856 at http://www.local-tv.org/news "Am Stammtisch" http://www.local-tv.org/news/am-stammtisch <div class="field field-type-filefield field-field-image-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_image_prispevok" width="120" height="90" alt="" src="http://www.local-tv.org/news/sites/default/files/video-thumb-for-19070-1.jpg?1" /> </div> </div> </div> <p>von Isabel Wanger</p> <div class="field field-type-filefield field-field-video-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div id='video-plain-1' style="width:640px; height:384px;" class="flowplayer"></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-displayvideotext"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Don't display Video Text </div> </div> </div> http://www.local-tv.org/news/am-stammtisch#comments Buch Freude am Lesen Gedächtnisreihe Ludwig Marxer Geschichte Roman van Eck Verlag Kultur Fri, 01 Jun 2018 07:49:25 +0000 1fl 7465 at http://www.local-tv.org/news "Wege. Gänge." http://www.local-tv.org/news/wege-gange <div class="field field-type-filefield field-field-image-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_image_prispevok" width="120" height="90" alt="" src="http://www.local-tv.org/news/sites/default/files/video-thumb-for-18397-3.jpg?1" /> </div> </div> </div> <p>von Mathias Ospelt</p> <div class="field field-type-filefield field-field-video-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div id='video-plain-2' style="width:640px; height:384px;" class="flowplayer"></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-displayvideotext"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Don't display Video Text </div> </div> </div> http://www.local-tv.org/news/wege-gange#comments Buch Erzählungen Freude am Lesen Mathias Ospelt Schlösslekeller Vaduz van Eck Verlag Kultur Fri, 02 Mar 2018 11:39:27 +0000 1fl 7192 at http://www.local-tv.org/news "Lisa und Max: Der Laternenumzug" http://www.local-tv.org/news/lisa-und-max-der-laternenumzug <div class="field field-type-filefield field-field-image-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_image_prispevok" width="120" height="90" alt="" src="http://www.local-tv.org/news/sites/default/files/video-thumb-for-18079-1.jpg?1" /> </div> </div> </div> <p>von Karl Rühmann</p> <div class="field field-type-filefield field-field-video-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div id='video-plain-3' style="width:640px; height:384px;" class="flowplayer"></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-displayvideotext"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Don't display Video Text </div> </div> </div> http://www.local-tv.org/news/lisa-und-max-der-laternenumzug#comments Christa Unzner Freude am Lesen Geschichte Karl Rühmann Kinderbuch van Eck Verlag Kultur Fri, 19 Jan 2018 12:20:40 +0000 1fl 7071 at http://www.local-tv.org/news "Irgendwie ist alles ein bisschen Sünde" http://www.local-tv.org/news/irgendwie-ist-alles-ein-bisschen-sande <div class="field field-type-filefield field-field-image-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_image_prispevok" width="120" height="90" alt="" src="http://www.local-tv.org/news/sites/default/files/video-thumb-for-17970-3.jpg?1" /> </div> </div> </div> <p>von Christa Eberle-Feger</p> <div class="field field-type-filefield field-field-video-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div id='video-plain-4' style="width:640px; height:384px;" class="flowplayer"></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-displayvideotext"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Don't display Video Text </div> </div> </div> http://www.local-tv.org/news/irgendwie-ist-alles-ein-bisschen-sande#comments Buch Erinnerungen Freude am Lesen Geschichte Irgendwie ist alles ein bisschen Sünde van Eck Verlag Kultur Fri, 22 Dec 2017 08:31:41 +0000 1fl 7027 at http://www.local-tv.org/news "Im Land der Seele" http://www.local-tv.org/news/im-land-der-seele <div class="field field-type-filefield field-field-image-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_image_prispevok" width="120" height="90" alt="" src="http://www.local-tv.org/news/sites/default/files/video-thumb-for-17946-3.jpg?1" /> </div> </div> </div> <p>von Ursula Seghezzi</p> <div class="field field-type-filefield field-field-video-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div id='video-plain-5' style="width:640px; height:384px;" class="flowplayer"></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-displayvideotext"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Don't display Video Text </div> </div> </div> http://www.local-tv.org/news/im-land-der-seele#comments Autor Bärenfrau Freude am Lesen Im Land der Seele Märchen Natur Naturverbindung van Eck Verlag Buch Kultur Tue, 19 Dec 2017 11:59:29 +0000 1fl 7018 at http://www.local-tv.org/news "Mondstaub" http://www.local-tv.org/news/mondstaub <div class="field field-type-filefield field-field-image-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_image_prispevok" width="120" height="90" alt="" src="http://www.local-tv.org/news/sites/default/files/video-thumb-for-17914-1.jpg?1" /> </div> </div> </div> <p>von Jonathan Huston</p> <div class="field field-type-filefield field-field-video-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div id='video-plain-6' style="width:640px; height:384px;" class="flowplayer"></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-displayvideotext"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Don't display Video Text </div> </div> </div> http://www.local-tv.org/news/mondstaub#comments Buch Erzählungen Freude am Lesen Geschichten Jonathan Huston Mondstaub van Eck Verlag Kultur Fri, 15 Dec 2017 09:03:35 +0000 1fl 7007 at http://www.local-tv.org/news "Girlanden" http://www.local-tv.org/news/girlanden <div class="field field-type-filefield field-field-image-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_image_prispevok" width="120" height="90" alt="" src="http://www.local-tv.org/news/sites/default/files/video-thumb-for-17884-1.jpg?1" /> </div> </div> </div> <p>von Annelies Kranz</p> <div class="field field-type-filefield field-field-video-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div id='video-plain-7' style="width:640px; height:384px;" class="flowplayer"></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-displayvideotext"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Don't display Video Text </div> </div> </div> http://www.local-tv.org/news/girlanden#comments Autor Buch Freude am Lesen Girlanden Kolumnen Kurzgeschichten van Eck Verlag Kultur Tue, 12 Dec 2017 10:48:58 +0000 1fl 6996 at http://www.local-tv.org/news "Drei Verräter, ein Täter" http://www.local-tv.org/news/drei-verrater-ein-tater <div class="field field-type-filefield field-field-image-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_image_prispevok" width="120" height="90" alt="" src="http://www.local-tv.org/news/sites/default/files/video-thumb-for-17850-1.jpg?1" /> </div> </div> </div> <p>von Gary Kaufmann</p> <div class="field field-type-filefield field-field-video-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div id='video-plain-8' style="width:640px; height:384px;" class="flowplayer"></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-displayvideotext"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Don't display Video Text </div> </div> </div> http://www.local-tv.org/news/drei-verrater-ein-tater#comments Autor Buch Drei Verräter ein Täter Erzählungen Freude am Lesen Gary Kaufmann Jungautor van Eck Verlag Kultur Fri, 08 Dec 2017 12:05:25 +0000 1fl 6985 at http://www.local-tv.org/news "Jugend" http://www.local-tv.org/news/jugend <div class="field field-type-filefield field-field-image-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <img class="imagefield imagefield-field_image_prispevok" width="120" height="90" alt="" src="http://www.local-tv.org/news/sites/default/files/video-thumb-for-17828-2.jpg?1" /> </div> </div> </div> <p>von Anton Beck</p> <div class="field field-type-filefield field-field-video-prispevok"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> <div id='video-plain-9' style="width:640px; height:384px;" class="flowplayer"></div> </div> </div> </div> <div class="field field-type-text field-field-displayvideotext"> <div class="field-items"> <div class="field-item odd"> Don't display Video Text </div> </div> </div> http://www.local-tv.org/news/jugend#comments Anton Beck Buch Freude am Lesen Jugend Jungautor Roman van Eck Verlag Kultur Tue, 05 Dec 2017 15:58:34 +0000 1fl 6976 at http://www.local-tv.org/news